OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

privrednog društva New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar

 

I Uvod.

Ovi Opšti uslovi poslovanja (u daljem tekstu označeni i kao: Opšti uslovi ili Uslovi) definišu uslove prodaje preko sajta na veb adresi fitflixgroup.com, a u skladu sa odredbama članova 142-143 Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja). Ovim Opštim uslovima poslovanja definišu se svi odnosi između Trgovca i Kupca u vezi sa prodajom preko veb prodavnice Trgovca, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Kupovinom preko web sajta fitflixgroup.com, Kupac se u celini saglašava sa sadržinom i primenom ovih Opštih uslova poslovanja Trgovca na sve odnose između Trgovca i Kupca u vezi sa izvršenom kupovinom i načinom pružanja Usluga, osim ukoliko je pisanim putem između Trgovca i Kupca izričito drugačije dogovoreno. Ovim Opštim uslovima, definišu se i prava i obaveze Kupca u vezi sa korišćenjem Usluga prema Pružaocu usluga. Ovim Opštim uslovima poslovanja definišu se:
 • Opšti uslovi kupovine i korišćenja Usluga;
 • Rešavanje reklamacija Kupaca;
 • Pravo Kupca na odustanak od Ugovora i druga prava Kupca u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača;
 • Opšti uslovi prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka Kupca;
Druga pitanja od značaja za Ugovorni odnos Trgovca i Kupca.

II Definicije.

Za potrebe ovih Uslova sledeće reči i izrazi imaće značenje definisano ovde: a) Trgovac – New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar, privredno društvo osnovano i registrovano u skladu sa propisima Republike Srbije sa registrovanim sedištem na adresi u Rudničkoj ulici broj 1, Beograd- Vračar, matični broj: 21460087, PIB: 111310591, čija je pretežna registrovana delatnost 4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko, kontakt telefon: 0114056590; b) Kupac – fizičko ili pravno lice koje posredstvom sajta fitflixgroup.com ili aplikacije Trgovca kupuje Usluge koje pruža Trgovac; c) Usluge – video sadržaj koji Kupac koristi posredstvom fitflix aplikacije za mobilni telefon koja se nalazi u vlasništvu Trgovca ili putem sajta fitflixgroup.com; d) Obračunski period – naznačeni i od strane Kupca prilikom kupovine odabrani period (na primer, dnevni, nedeljni, mesečni, šestomesečni…) u kome Kupac ima pravo korišćenja kupljenih Usluga, računajući od dana kupovine, pa do isteka poslednjeg časa, poslednjeg dana odabranog perioda.

III Opšti uslovi kupovine i korišćenja Usluga.

Ovim delom Uslova regulišu se uslovi pod kojima Trgovac prodaje, a Kupac kupuje i koristi Usluge posredstvom veb prodavnice.
 1. Kupovinom određenog paketa Usluga, posredstvom veb prodavnice, Korisnik stiče pravo korišćenja kupljenog Paketa usluga u naznačenom Obračunskom periodu. Pružalac usluga, odnosno Trgovac, ne snose odgovornost ukoliko Kupac iz razloga koji se tiču Kupca ne bude koristio kupljeni Paket usluga i nisu dužni refundirati Kupcu plaćenu cenu. Ovime se ne dira u pravo Kupca na raskid Ugovora zaključenog na daljinu, odnosno van poslovnih prostorija Trgovca, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i ovim Uslovima.
 1. Kupac, takođe, ima mogućnost da prilikom kupovine određenog paketa Usluga odabere da iste koristi u neodređenom vremenskom periodu, odnosno na način da se pravo na korišćenje odabranog paketa Usluga produžava sve dok Kupac ne odluči drugačije (Trajni nalog/Recurring Payment). U ovom slučaju, Kupcu će po isteku svakog Obračunskog perioda biti produžavano pravo na korišćenje identičnog paketa Usluga u narednom identičnom Obračunskom periodu i Kupac prihvatanjem ovih Uslova ovlašćuje Trgovca da mu po početku novog Obračunskog perioda za isti naplati pripadajuću naknadu. Tokom određenog Obračunskog perioda Kupac može odlučiti da ne želi koristiti Usluge Pružaoca usluga u narednom Obračunskom periodu, u kom slučaju je dužan da se odjavi od daljeg korišćenja Usluga u narednom Obračunskom periodu, do isteka tekućeg Obračunskog perioda.
Ukoliko Kupac koji se odlučio za korišćenje opcije Trajnog naloga odluči da ne želi koristiti usluge Pružaoca usluga u Obračunskom periodu koji je već započeo i za koji je naknada naplaćena, Pružalac usluga, odnosno Trgovac, nemaju obavezu povraćaja naplaćene naknade. U slučaju da Kupac optira da ne koristi usluge Pružaoca usluga u narednom Obračunskom periodu, Kupac zadržava puno pravo korišćenja kupljenih Usluga u tekućem Obračunskom periodu, a sve do njegovog isteka. U slučaju da Kupac koristi Usluge putem Trajnog naloga, Trgovac zadržava pravo promene cene određenog paketa Usluga, tokom određenog Obračunskog perioda. U slučaju navedene promene, ista će biti obavezujuća za Kupca u prvom Obračunskom periodu koji sledi periodu od 30 dana od dana kada je Trgovac o promeni obavestio Kupca, a Kupac nije otkazao dalje korišćenje Usluga.
 1. Paket Usluga se kupuje isključivo elektronski, putem online plaćanja platnim karticama. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno nasavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Halkbank a.d. Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama Halkbank-a.
Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Trgovac lično neće od Kupca zahtevati i arhivirati u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje, a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 I CVV broj, itd. Po izvršenoj kupovini Korisniku će biti dostavljen email sa potvrdom i ID brojem, na osnovu koga stiče pravo korišćenja izabranog i kupljenog paketa Usluga. Navedenu potvrdu sa ID brojem, Kupac je dužan da prezentuje Pružaocu usluga radi identifikacije. Na osnovu navedene potvrde, Kupcu će biti omogućeno korišćenje kupljenog Paketa Usluga, odnosno logovanje na sistem, a na osnovu izvršene kupovine. 
 1. Kupac odgovara za ažurnost svojih ličnih podataka koje je dostavio Trgovcu. Smatra se da su važeći oni podaci koje je Kupac poslednje dao, osim ukoliko pisanim putem nije obavestio Trgovca o njihovoj promeni.
 1. Kupcu nije dopušteno dozvoliti drugoj osobi da se koristi njegovim nalogom, odnosno kupljenim Paketom usluga na bilo koji način. 
 1. Usluge Trgovca se mogu koristiti samo kao instrukcije za pravilno vežbanje, odnosno u informativne svrhe. Kupac Usluge koristi na svoju odgovornost i Trgovac ne odgovara za zdravstveno stanje Kupca. Kupac je upoznat o potrebi savetovanja sa svojim lekarom, te obavljanja sistematskog pregleda, pre vežbanja u skladu sa video sadržajem koji mu bude učinjen dostupnim u skladu sa kupljenim Paketom usluga.
 2. Kupac izjavljuje da je svojevoljno, na isključivo svoj rizik i odgovornost, pristupio korišćenju Usluga Trgovca pod pretpostavkom postojanja rizika od povređivanja ili zadobijanja bilo kakvih bolesti ili zdravstvenih stanja proizašlih usled korišćenja Usluga, te mogućnosti nastanka štete.
 1. Kupac je saglasan i upoznat sa činjenicom da zaposleni i predstavnici Trgovca nemaju iskustva u dijagnostifikovanju, pregledu i tretiranju bilo kakvih medicinskih stanja. Takođe, Kupac se slaže da neće koristiti fitflix aplikaciju u slučaju bilo kojeg medicinskog stanja koje uključuje otvorene rane, povrede, infekcije, bolesti i nemogućnost održavanja lične higijene.
 1. Kupac je upoznat da će u slučaju da prekrši bilo koje od navedenih pravila, Trgovac raskinuti ugovor sa Kupcem, bez obaveze da Kupcu vrati plaćeni iznos članarine u celosti ili delimično.
 1. Kupovinom Usluga, Kupac prihvata da Trgovac može koristiti njegove lične podatke u svrhe pravilnog i potpunog izvršenja ugovornih obaveza, kao i u marketinške i statističke svrhe, a u skladu sa odredbama navedenim Opštim uslovima prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka korisnika, koji predstavljaju sastavni deo ovih Opštih uslova. Opoziv Kupca da se njegovi lični podaci koriste u marketinške i statističke svrhe ni na koji način ne može predstavljati razlog za prestanak pružanja Usluga kupljenih od strane Trgovca.

IV Rešavanje reklamacija Kupaca.

Ovim delom Opštih uslova se, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, reguliše način izjavljivanja reklamacije, mesto prijema i način postupanja Trgovca po reklamacijama primljenim od strane Kupca, kao i uslovi koji se odnose na ostvarivanje prava Kupca kao potrošača po osnovu saobraznosti pruženih Usluga.
 1. Način izjavljivanja reklamacije. Kupci mogu reklamacije u vezi ugovorenih i plaćenih Usluga podnositi Trgovcu na jedan od sledećih načina:
 • Putem pošte na adresu New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar, Rudnička broj 1, Beograd-Vračar;
 • Elektronskim putem na mail adresu info@fitflixgroup.com;
 • Na trajnom nosaču zapisa.
Kupljene Usluge se mogu reklamirati samo uz dostavu na uvid email potvrde o kupljenim uslugama sa ID brojem, ili drugog relevantnog dokaza (kopija računa, slip i sl.) o kupovini, odnosno korišćenju Usluga. Trgovac je dužan da Kupcu kao potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
 1. Rok za odlučivanje po reklamaciji. Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu kao potrošaču na izjavljenu reklamaciju.
Odgovor Trgovca na reklamaciju Kupca kao potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Trgovac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. Ukoliko Trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca kao potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
 1. Odgovornost Trgovca i prava Kupca kao potrošača po osnovu nesaobraznosti pruženih usluga. Trgovac je dužan da Kupcu kao potrošaču pruži Uslugu koja je saobrazna ugovorenoj.
Usluga nije saobrazna ugovorenoj ako:
 • po sadržini, kvalitetu i svrsi ne odgovara opisu koji je Trgovac pre zaključenja ugovora dao oglasom ili na drugi sličan način;
 • ne odgovara opisu koji je Trgovac dao u toku pružanja Usluge pod uslovom da je to moglo da utiče na odluke Kupca;
 • nema posebna svojstva koja je zahtevao Kupac, a koja su Trgovcu bila ili su morala biti poznata u trenutku zaključenja ugovora;
 • nema redovna svojstva usluga iste vrste;
 • ne odgovara očekivanjima koja su osnovana s obzirom na prirodu usluge i javna obećanja Trgovca u pogledu posebnih svojstava usluge, a naročito ako su učinjena oglasom;
 • po sadržini, kvalitetu i svrsi ne odgovara opisu koji je pre zaključenja ugovora, oglasom ili na drugi sličan način dalo treće lice u ime i po ovlašćenju Trgovca.
Trgovac nije odgovoran za nesaobraznost usluge ako:
 • nije znao ili nije morao da zna da je treće lice u njegovo ime dalo opis Usluga pre zaključenja ugovora oglasom ili na drugi slučan način;
 • je opis koji je pre zaključenja ugovora, oglasom ili na drugi sličan način dalo treće lice u ime i po ovlašćenju Trgovca na odgovarajući način blagovremeno ispravljen.
Ako usluga nije saobrazna ugovorenoj, Kupac kao potrošač može da zahteva od Trgovca da izvrši, odnosno da mu omogući pružanje Usluga saobraznih ugovorenima. Ako je izvršenje saobrazne usluge nemoguće ili protivpravno ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za Trgovca, Kupac može zahtevati umanjenje cene ili raskid ugovora. Kupac kao potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost usluge neznatna. Ako usluga nije saobrazna ugovorenoj, na prava Kupca kao potrošača i odgovornost Trgovca shodno se primenjuju prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe definisana zakonom koji uređuje prava potrošača. Ako se u toku pružanja usluge utvrdi da se Trgovac ne pridržava uslova iz ugovora usled čega nastane opasnost da izvršena usluga bude nesaobrazna ugovorenoj, Kupac kao potrošač može upozoriti Trgovca na te okolnosti i odrediti primeren rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. Ako do isteka navedenog primerenog roka Trgovac ne postupi po zahtevu Kupca kao potrošača, Kupac može raskinuti ugovor i zahtevati naknadu štete. Ako je očigledno da Trgovac ne može pružiti saobraznu Uslugu u roku koji je bitan element ugovora, Kupac kao potrošač može:
 • raskinuti ugovor, bez ostavljanja primerenog roka za izvršenje usluge;
 • zahtevati naknadu štete.
Ako Trgovac kasni sa izvršenjem Usluge u odnosu na ugovoreni rok koji nije bitan element ugovora, Kupac kao potrošač koji nema interes za izvršenje usluge posle proteka ugovorenog roka može:
 • raskinuti ugovor, bez ostavljanja primerenog roka za izvršenje usluge;
 • zahtevati naknadu štete.
Kupac kao potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost usluge neznatna.  

V Pravo Kupca na odustanak od Ugovora.

Imajući u vidu da se pružanje Usluga vrši u vidu isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa, već putem fitflix aplikacije, Kupac se prihvatanjem ovih Uslova izričito saglašava i potvrđuje da zna da momentom započinjanja izvršenja Ugovora, odnosno otpočinjanja korišćenja Usluga gubi pravo na raskid Ugovora zaključenog na daljinu, a u skladu sa članom 37 stav 1 tačka 13) Zakona o zaštiti potrošača.

VI Opšti uslovi prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka Kupaca.

 1. Privatnost i poverenje Kupaca su veoma važni za New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar kao Rukovaoca Vaših ličnih podataka. Ovo se odražava na način na koji mi kao Trgovac prikupljamo i obrađuje podatke Kupaca. Kupac se savetuje da u potpunosti pročita odredbe ovih Opštih uslova kako bi doneo odluku koje podatke žele da podele sa Trgovcem. Prilikom kupovine Usluga posredstvom sajta fitflixgroup.com, odnosno aplikacije Trgovca, Trgovac će prikupljati od Kupaca određene lične podatke, a u cilju izvršavanja obaveza koje iz takvog ugovora proističu. Sve aktivnosti Trgovca u pogledu prikupljanja i obrade ličnih podataka Kupca biće obavljane u skladu sa Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti RS i drugim važećim propisima. Sakupljeni podaci će se koristiti isključivo prilikom pružanja usluga, za naše marketinške aktivnosti i radi analize naših prodajnih aktivnosti, a kako bismo Vam na najbolji mogući način predstavili našu ponudu Usluga. Marketinški alati koje Trgovac kao rukovalac Vaših ličnih podataka koristi, mogu biti e-mail, sms, mms ili štampani materijal. Trgovac kao rukovalac Vaših ličnih podataka podleže odgovornosti ukoliko bude vršio obradu Vaših ličnih podataka na način koji je u suprotnosti sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Imate pravo da u skladu sa članom 26. Zakona od rukovaoca zahtevate pristup podacima, pravo na ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa čl. 29. i 30. Zakona, pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 31. Zakona, prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 36. Zakona, kao i pravo na prigovor u skladu sa članom 37. Zakona. Takođe, imate pravo da u skladu sa članom 82. Zakona podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatrate da je obrada podataka o Vašoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona.
 1. Pravila o zaštiti privatnosti. Trgovac poštuje Vašu privatnost i obavezuje se da zaštiti privatnost i poverljivost ličnih podataka osoba koje se registruju ili na drugi način povežu sa Trgovcem.  a) Vrste ličnih podataka koje prikupljamo i način njihove upotrebe. Kako bismo Vam omogućili potpunu informisanost u vezi sa aktuelnim uslugama i ponudama Usluga, uz Vašu izričitu saglasnost koju ovim putem dajete prikupljamo sledeće podatke o Vama: Vaše ime, prezime, pol, adresu e-pošte, telefonski broj. Vaše pružanje podataka se zasniva na potpuno dobrovoljnoj osnovi, odnosno Vi slobodno odlučujete da li ćete nam dostaviti Vaše podatke i koji će to podaci biti. U slučaju da ne želite da nam dostavite neki od podataka koji je neophodan za pružanje usluga, odnosno zaključenje Ugovora (npr. ime i prezime), zadržavamo pravo da odbijemo da Vam pružimo usluge. U svakom trenutku možete tražiti da Vaše podatke ne koristimo za sprovođenje marketinških aktivnosti, odnosno radi analize naših prodajnih aktivnosti i to neće uticati na opstanak našeg ugovornog odnosa. Podaci kojima se možete identifikovati neće se koristiti ni za kakve druge namene osim za one za koje ste dali izričitu saglasnost.  b) Treće strane. Trgovac neće prodavati, distribuirati, izdavati ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim Vaše lične podatke bilo kome bez vaše izričite dozvole, osim (i) ako ste to dozvolili u skladu s ovim Opštim uslovima kako bi dobili pristup željenim uslugama i (ii) ukoliko smo na to obavezani zakonskim propisima ili odlukama nadležnih organa. S vremena na vreme možda ćemo angažovati druga pravna i fizička lica za obavljanje određenih funkcija u naše ime (npr. angažovanje spoljnih saradnika za prenos e-mailova). Oni će u tom slučaju imati pristup Vašim ličnim podacima u ograničenom obimu (na primer samo adresa e-maila) i isključivo kako bi mogli obavljati poslove za koje smo ih angažovali i koji su u skladu sa Vašim pristankom za obradu Vaših ličnih podataka, no ne smeju ih koristiti ni u koju drugu svrhu. U gore navedenim slučajevima, s pružaocima usluga uvek sklapamo ugovore o čuvanju tajnosti podataka kako bismo osigurali da Vaši podaci ostaju sigurni i da se s njima ispravno postupa. Vaši lični podaci neće se iznositi van Republike Srbije, osim u slučaju da su se za tu svrhu preduzeli razumni i potrebni koraci očuvanja potrebnog stepena zaštite Vaših ličnih podataka, u skladu sa Zakonom.  c) Ažuriranje Vaših ličnih podataka. Trgovcu kao Rukovaocu će biti potrebna Vaša pomoć kako bi se osiguralo da su Vaši lični podaci koje ste nam dostavili ispravni i ažurni. Ukoliko želite izmeniti ili ažurirati Vaše lične podatke ili ukoliko želite da izbrišemo Vaše podatke iz naše baze, to možete učiniti pisanim putem na adresu Rudnička broj 1, Beograd ili putem emaila. Na Vaš zahtev, mi ćemo iz naše baze podataka ukloniti sve Vaše lične podatke koje ste nam dostavili i smatraćemo da ste time jednostrano raskinuli zaključeni Ugovor sa nama, te nećemo biti u obavezi da Vam vratimo do tada uplaćeni iznos članarine. Nakon što primimo Vaš zahtev za brisanjem ličnih podataka, nećemo više čuvati ni jedan Vaš lični podatak, osim ako je drugačije određeno propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji. Vaše podatke ćemo čuvati dok sa nama budete bili u ugovornom odnosu, odnosno dok budete koristili naše usluge. Automatizovano donošenje odluke, uključujući profilisanje, kao bilo koji oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, može se primeniti prema Vama samo u izuzetnim slučajevima i pod uslovima i na način iz člana 38. Zakona, kao i u skladu sa svrhom Zakona i njegovim zaštitnim odredbama koje se odnose na ličnosti čiji se podaci štite. d) Sigurnost. Vaši lični podaci čuvaju se u lozinkama zaštićenoj bazi podataka i u posebno obezbeđenim ormarima. Trgovac kao Rukovalac Vašim podacima će preduzeti sve mere predostrožnosti (do razumne granice) kako bi se osigurala sigurnost Vaših podataka. Iako ulažemo napore u zaštitu Vaših ličnih podataka, ne možemo Vam bezuslovno garantovati sigurnost podataka koje nam dostavljate, pa to činite na vlastiti rizik.
 1. Objavljivanje izmena Opštih uslova. Sve izmene ovih Opštih uslova Trgovac će blagovremeno istaći na svom veb sajtu i aplikaciji i/ili Vam dostaviti na Vašu e-mail adresu, a pre stupanja na snagu tih izmena. Kao i obično, ako se ne slažete s izmenama Opštih uslova, uvek imate opciju da zahtevate brisanje Vaših ličnih podataka iz naše baze.
 1. Način na koji nas možete kontaktirati. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili zahteve u vezi Vaših ličnih podataka koje ste nam učinili dostupnim ili bilo koja druga Uslugama i aktuelnim ponudama možete nas kontaktirati na neki od sledećih načina:
 • poštom na adresu sedišta Trgovca, Rudnička broj 1, Beograd;
 • putem maila info@fitflixgroup.com.
VII Na sve što nije definisano ovim Opštim uslovima, primenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije i drugi propisi važeći u Republici Srbiji. Sve sporove u vezi sa ugovornim odnosom između Trgovca i Kupca, Trgovac i Kupac će nastojati da reše sporazumno. U slučaju da sporazumno rešenje spornog pitanja ne bude bilo moguće, za njegovo rešavanje nadležan će biti stvarno nadležan sud na teritoriji grada Beograda. Ovi Opšti uslovi poslovanja privrednog društva New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar doneti su i objavljeni na internet stranici fitflixgroup.com dana 31. 12. 2021. godine, a stupaju na snagu i primenjuju se počev od osmog dana od dana objavljivanja.
Sidebar